O projekcie

Edukacja ku Przyszłości

Projekt „Edukacja ku przyszłości” realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym. W jego skład wchodzą trzy podprojekty (działania):

 • Nowe Technologie na Usługach Edukacji (III edycja)
 • Zaczarowany Świat
 • Poradnictwo Zawodowe w Procesie Dydaktycznym (WOM Opole)

Celem głównym projektu jest wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie, jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów szkół o utrudnionym dostępie do edukacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nowe technologie na usługach edukacji, III edycja

W tym działaniu nauczyciele - nieobciążeni koniecznością realizacją programu nauczania - będą mieli możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy. Proponujemy stosowanie metod aktywizujących, np. metoda projektu. Nowoczesne metody i środki nauczania pozwolą na zaciekawienie uczniów wybranym przedmiotem lub grupą przedmiotów.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie zainteresowania uczniów nauką, przedmiotem lub grupą przedmiotów.
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 • realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie TIK,
 • praktyczne zastosowanie współczesnych technologii w edukacji,
 • wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem TIK,

Działanie zostanie skierowane, do co najmniej 45 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z województwa opolskiego. Uczestniczyć w nim będzie, co najmniej 1800 uczniów i 180 nauczycieli.

Pobierz prezentację projektu Nowe Technologie na Usługach Edukacji - plik PDF

Zaczarowany Świat

Człowiek posiada naturalną potrzebę ciągłego poznawania świata w którym żyje. Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem - słowa Konfucjusza definiują obszar zainteresowań tego działania. Poprzez zabawę nauką i samodzielne eksperymentowanie łatwiej przyswoić wiedzę.

Działanie Zaczarowany Świat jest innowacyjną metodą wspierania rozwoju ucznia w szkole z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni eksperymentalno‑doświadczalnych. Wspiera programy rozwojowe szkół ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia, wykorzystuje narzędzia ICT oraz nowoczesne metody nauczania, w szczególności obejmujące:

 • Pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy,
 • Wyjazdy edukacyjne grup uczniów i zajęcia wyrównawczo-poznawcze w nowoczesnych pracowniach eksperymentalnych,
 • Eksperymentalne metody nauczania z wykorzystaniem zestawów doświadczalnych.

Działanie zostanie skierowane, do co najmniej 80 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z województwa opolskiego. Uczestniczyć w nim będzie, co najmniej 2400 uczniów i 240 nauczycieli.

Pobierz prezentację projektu Zaczarowany Świat - plik PDF

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości